Příslušenství pro zdivo + Murfor »

Důvody použití výztuže zdiva MurFor®

Ústupky ve fasádách

Změny tvaru (vodorovná i svislá zalomení, ústupky, rizality, apod.) ve zděných fasádách vyvolávají změny v podmínkách zatížení a koncentraci napětí v místech napojení. V těchto případech aplikace výztuže spár Murfor snižuje riziko vzniku trhlin ve zdivu, zejména v místech tvarových a průřezových změn.
05/05_107_01_murfor-fasady1

Změna výšky nebo tvaru fasády je často příčinou vzniku trhlin ve zdivu.

05/05_107_02_murfor-fasady2

Tento problém lze vyřešit použitím výztuže Murfor v každém místě, ve kterém byla změněna výška nebo půdorys fasády.

05/05_107_03_murfor-fasady3

Vyztužení zdiva štítových stěn.


Překlady

05/05_107_04_murfor-preklady1

Prefabrikované překlady provedené z betonu nebo jiných materiálů mají vždy negativní vliv na zděnou stěnu, který se může projevit ve formě vzniku trhlin (např. vlivem rozdílů ve smrštění) nebo ve zhoršení tepelně-technických vlastností zděné stěny. V případě ocelových překladů může být dalším dodatečným problémem jejich nízká odolnost proti korozi.

05/05_107_05_murfor-preklady2

Použití výztuže Murfor v překladech po- máhá odstraňovat uvedené problémy. Jeho dalším přinosem mohou být i nižší náklady. Výztuž Murfor umístěná pod parapetem zamezuje také vzniku trhlin v této oblasti.

05/05_107_06_murfor-preklady3

Řešení vyztužení lícového zdiva nad otvorem pomocí Murfor Com- pact.


Vytvoření cihlového podhledu pomocí lHK kotvy a murforu

05/05_107_07_murfor-podhled1

Výztuž Murfor® je kotvená v úchytech třmenů.

05/05_107_08_murfor-podhled2

V závislosti na rozpětí překladu se vy- ztužuje jedna nebo více vodorovných (ložných) spár překladu. Třmeny se umís- ťují v každé svislé spáře.

05/05_107_09_murfor-kotvy

LHK třmeny (kotvy) se vyrábějí ve velikostech 40, 85, 170, 270 mm.


Stěny zatížené zemním tlakem - větrem, koncentrace napětí

Suterénní zdi a opěrné zdi jsou značně namáhány zatížením zemním tlakem v klidu působícím kolmo k jejich povrchu. Výztuž Murfor umístěná v ložných spárách zvyšuje nosnost stěny pnuté obvykle mezi svislými podporami, tvořenými příčnými stěna- mi. Tah a tlak větru taktéž působí významně a namáhá stěnu.

05/05_108_01_steny_suteren

suterénní zeď

05/05_108_02_steny_vitr

tlak větru

05/05_108_03_steny_napeti

koncentrace napětí pod soustředěným zatížením


Náhrada železobetonových trámů pro dlouhé a štíhlé stěny

Murfor plnohodnotně a levněji nahradí výztužné železobetono- vé trámce (svislé i vodorovné), které jsou nutné pro vyztužení dlouhých a štíhlých stěn. Dále nevzniká změna struktury na po- vrchu vlivem jiného podkladu pod omítkou.
Úspora dosahuje až 40 %.

Smršťování nebo roztahování materiá- lů může vést ke vzniku trhlin ve zdivu. Murfor® Compact E umožňuje větší mezery mezi pohybovými klouby. Tyto větší vzdálenosti závisí na: Typ a barva lícové cihly • Typ malty nebo lepidla • Typ spoje • Stáří cihel • Orientace • Teplota při výstavbě

05/05_108_04_steny_stihle

05/05_108_05_steny_stihle1

05/05_108_06_steny_dlouhe


Krytí výztuže

Podle ČSN EN 1996-1-1 je hodnota minimálního krytí výztuže, tj. vzdálenosti mezi povrchem zdi (povrchem malty v ložné spáře režného zdiva) a povrchem výztuže 15 mm. Tato vzdálenost zajišťuje dobré obalení výztuže maltou a tím i spolehlivý přenos sil z výztuže do zdiva.

05/05_108_07_steny_kryti_vyztuze


Zdivo příček vystavených průhybům stropů

Pokud je příčka (výplňové zdivo) umístěna na nedostatečně tuhé stropní desce, vznikají ve výplňovém zdivu trhliny v dů- sledku průhybů vodorovných nosných prvků. Příčku lze vyztu- žit Murforem - TAHOVÁ OBLAST „A“ v každé spáře/ TLAKOVÁ OBLAST „B“ v každé 2. spáře.
Pro navržení výztuže vám pomůže statik pro Murfor.

05/05_108_08_steny_pricky


Stykování výztuže / Ohýbání v rohu RND

Při spojování dvou prvků Murfor je třeba položit je vedle sebe, nikdy jeden na druhý, jinak nebudou dostatečně obaleny maltou. Přesah má činit 250 mm. Tím je zajištěn optimální přenos sil ve výztuži mezi prvky Murfor.

05/05_109_01_vyztuze_stykovani1

05/05_109_02_vyztuze_stykovani2

Pokud jsou styky přesahem provedeny v několika spárách nadcházejících se nad sebou, je třeba je vystřídat a neprovádět je ve stejném svislém řezu.

05/05_109_03_vyztuze_stykovani3

Při ohýbání Murforu typu RND (kruhový výztužný drát) postupujeme dle obrázku níže tak, že se přestřihne vnitř- ní drát výztuže a ohne kolem vnějšího drátu. Kotvení je nutno dodržet minimálně cca 75 cm.

05/05_109_04_vyztuze_ohybani1

05/05_109_05_vyztuze_ohybani2

05/05_109_06_vyztuze_ohybani3


Osazování výztuže - pro Murfor Compact + Murfor

V obyčejných spárách se používají výztuže (typy RND/Z, RND/E, RND/S) z kruhového drátu.
Osazení probíhá následovně: Naneseme vrstvu malty (1), vtlačíme prvek Murfor® do hloubky cca 10 mm do malty (2), potom položíme další vrstvu cihel nebo tvárnic (3).
Protože dráty podélné a šikmé jsou svařeny v jedné úrovni, optimální ukotvení výztuže Murfor® získáme v případě obyčejných spár tloušťky od 10 do 12 mm. Pro typ EFS platí postup vpravo dole s jedním krokem navíc - doplnění lepidla po vložení Murforu.

05/05_109_07_vyztuze_osazovani_RND

RND

05/05_109_08_vyztuze_osazovani_efs

EFS

05/05_109_09_vyztuze_osazovani_compact

1. položit Murfor Compact, 2. nanést maltu nebo lepidlo, 3. kladení další vrstvy